no_to_violence

Normaliseringsprocessen

Hur ser våldsspiralen ut?

Begreppet normalisering syftar på att våldet successivt uppfattas som ett normalt inslag i vardagen. Detta sker genom att gränserna för vad som är accepterat förskjuts.

Isolering består i att partnern på olika sätt avskärmar kvinnan från omvärlden och hindrar henne från att ha kontakt med vänner och anhöriga. Detta innebär att kvinnans livsutrymme krymps. Det kan handla om svartsjuka, kontroll av vem hon umgås med eller har kontakt med. I början av relationen kan det tolkas som omtanke.

Våldet ökar gradvis när kvinnans gränser sakta men säkert suddas ut. När första slaget kommer blir kvinnan chockad men förlåter ofta, då hennes gränser för vad som är accepterat redan har förändrats, Våldet, hur det än yttrar sig, blir till slut ett närmast normalt inslag i vardagen. Det blir normaliserat. Därför är det också svårt att bryta upp ur relationen.

Anpassning till våldet – normalisering

Ett sätt att hantera våldet kan vara att försöka lugna partnern för att slippa bli utsatt för övergreppen. Hon kan erkänna det som läggs henne till last eller gå med på att göra vissa saker fast hon inte vill, bara för att få lugn och ro. Anpassningen börjar som ett sätt att få slut på våldet, men blir så småningom alltmer ett sätt att överleva.

Växling mellan våld och värme.

Partnern som utövar våldet växlar mellan att vara kärleksfull och omtänksam till att vara hotfull, straffande och våldsam. De lyckliga och mysiga stunderna tillsammans gör att hoppet väcks om att allt ska bli bra igen.

våldsvågen

Våldet går i vågor.

Upptrappning => våld => förlåtelse => värme => upptrappning => => våld => förlåtelse

Internalisering

Makt och kontroll är centrala begrepp i en misshandelsrelation. Den våldsutsatta personen börjar till sist se sig själv genom sin partners ögon och tar på sig skulden för utskällningarna, hoten och slagen.

Externalisering

Våldets förklaring har inget att göra med hur förövaren är; orsaken placeras utanför förövaren och relateras istället till den utsatta personen eller omständigheter runt omkring. Ju längre tiden går desto mer är den utsatta personen som är orsaken.

Normaliseringsprocessen kan se olika ut, dels över tid och dels i vad som händer i relationen. Processen (i synnerhet växlingen mellan våld och värme) är det som gör att det blir svårt för den utsatta att lämna sin partner.

Att leva i våld får konsekvenser både för den som utsätts och den som utsätter. Våld kan komma att uppfattas som en normal del av vardagen. Detta gör det svårt att tolka det man upplever som våld och dessutom blir det svårt att bryta upp och ta avstånd från våldet. Våldet kan även förändras över tid. Det kan eskalera genom att både den som utsätter och den som utsätts ”normaliserar” allt grövre våld.*

[* Per Isdal-”Meningen med våld”]