Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Har barnet rätt till skadestånd?

Brottsskadelagen har ändrats och en ny bestämmelse, 4a§, har införts som gör det möjligt för ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna att ansöka om ersättning enligt brottskadelagen. Med barn avses den som inte fyllt 18 år.

4 a § Brottsskadelagen

Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ansökan ska göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut vunnit laga kraft.

Om en anmälan inte leder till förundersökning, skall ansökan inom två år från det att brottet begicks. Ansökan om brottkadersättning görs av barnets vårdnadshavare hos Brottsoffermyndigheten. Har föräldrarna gemensam vårdnad skall beslutet om ansökan fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt. Finns det intressemotsättningar föreligger förutsättningar för överförmyndare att utse god man enligt 11 kap. 2§ tredje stycket föräldrabalken.

Innehåll