Vad söker du?
< Tillbaka
Print

Vad har barn för rättigheter när de bevittnat våld?

Ny lag 1 juli 2021

En ny lag trädde i kraft den 1 juli 2021. Lagen innebär att barnet blir målsägande med rätt till skadestånd och kan vittna utan föräldrarnas godkännande. Polis och åklagare kan också förhöra barn utan först be om föräldrarnas godkännande.

Lagen förändrar barnets rättsliga status till att vara brottsoffer/målsägande och gör det möjligt för barnet att erhålla skadestånd. Om skadestånd utbetalas ligger det kvar på ett låst konto tills barnet fyllt 18 år. Även ett spädbarn kan vara målsägande.

Barnfridsbrottet bygger på ett grundbrott har inträffat. Det ska kunna styrkas att barnet har sett eller hört när brottet begicks. Barnet måste vara närstående till både brottsoffer och förövare men behöver inte vara släkt. Grundbrottet kan vara misshandel, olaga hot eller sexualbrott. I och med att barnet har bevittnat ett sådant grundbrott uppstår barnfridsbrottet. Det är därför alltid minst två brott som ligger till grund för domarna.

Straffet är samhällstjänst, skyddstillsyn eller fängelse upp till två år. Vid grovt brott: fängelse i nio månader upp till fyra år.

Vad säger Socialtjänstlagen?

För att förstärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnat brott av och mot närstående personer har riksdagen beslutat om ändringar och tillägg i Socialtjänstlagen (SoL) och brottsskadelagen. Detta innebär att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är utsatta för brott. Här avses huvudsakligen att barnet sett eller hört den brottsliga gärningen begås. Även om ett barn bevittnar våld eller andra övergrepp som en närstående vuxen utsätter ett annat barn för omfattas det av bestämmelsen.

5 kap. 11§ SoL

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är utsatta för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Innehåll