fakta

Om våld

Våld förekommer i en rad olika sammanhang. Det kan utövas av såväl närstående, bekanta eller helt okända individer och vem som helst kan utsättas för våld.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer, eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”

[Per Isdal-”Meningen med våld”]

Våld förekommer i en rad olika sammanhang. Det kan utövas av såväl närstående, bekanta eller helt okända individer och vem som helst kan utsättas för våld. Våldsbrotten kan äga rum i skolan, på arbetsplatsen, på gatan och andra offentliga platser. Det mesta av våldet sker dock i det egna hemmet eller i någon annans bostad. Våld bedöms oftast som fysiska handlingar, i form utav sparkar och slag. Denna uppfattning måste förändras och utvidgas då våld innefattar alla slags handlingar som påverkar andra människor genom smärta, kränkningar och hot.

Våldsformerna kan delas in i sex grupper:

  • Fysiskt våld: Omfattar användandet av varje form av fysisk makt, genom bland annat sparkar, slag, knuffar, strypgrepp och bruk av tillhyggen samt vapen. Denna form av våld betraktas som den mest grundläggande, då den drabbar den fysiska existensen genom konkret fruktan för egen skada eller död.
  • Psykiskt våld: Består av att skada, kränka eller skrämma, dels genom att dominera eller att styra andra människor med hjälp av direkt hot, indirekt hot, utagerande svartsjuka, degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, emotionellt våld och isolering. Det kan även uppstå hot mot andra personer som är viktiga för offret som till exempel föräldrar eller barn.
  • Sexuellt våld: Innefattar alla handlingar som är riktade mot en individs sexualitet, som skadar, smärtar, skrämmer eller får denna person att göra något mot dennes egen vilja. Det kan vara allt från sexuella trakasserier, blottning, till sexuella påtryckningar, våldtäkt och sexuell tortyr.
  • Materiellt våld: Består av materiell skadegörelse i form av att riva kläder, kasta saker, slå i väggar eller dörrar, i syfte att skrämma eller kränka. Det händer ofta att dessa saker har en stor betydelse för den som blir utsatt. Har våldsutövaren tidigare utövat fysiskt våld kan det materiella våldet verka oerhört skrämmande och förlamande. Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomin och materiella tillgångar för att höja den egna makten samt att isolera och försvåra den våldsutsatta för att lämna relationen.
  • Latent våld: Det innebär att våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation utvecklar ett strategiskt och anpassat beteende som ständigt är i beredskap för att kunna undvika nytt våld.
  • Hedersrelaterat – Hedersrelaterat våld är ett komplext begrepp. Det finns ännu ingen enhetlig vetenskaplig definition av vad hedersrelaterat våld är, men det finns konsensus kring att det hedersrelaterade våldet är kollektivt utövat ( det finns flera förövare) och att både kvinnor och män kan bli utsatta. Hedersrelaterat våld utförs i ett sammanhang där kollektivets heder tänks vara beroende av kvinnors beteende, ofta klätt i sexuella termer. Att vara ”oskuld” eller ”hora” är avgörande för kvinnans rykte och påverkar kollektivets heder. Ryktet är styrande och behöver inte handla om något som faktiskt gjorts. Det som andra säger och tycker kan ha lika stor påverkan som en faktisk handling. Även män drabbas av hedersrelaterat våld.  De kan utsättas om de på olika sätt har brutit mot familjen/släktens normer, valt en partner som inte accepterats, skyddat en kvinna med dåligt rykte eller om de uppfattas/är homo-, bi eller transpersoner. Kollektivets heder och rykte är överordnat den enskilde individens fria vilja och välmående.

Dessa olika former av våld kombineras ofta och kan även innefatta våld och hot mot barn, andra närstående och husdjur.

[1] Isdal, (2002). Meningen med våld